Bu butonla Ana sayfada yaptığınız değişiklikleri geri alabilirsiniz

Sıfirla

Yabanciya mulk satisi ikinci bir emre kadar durduruldu.

Haberle ilgili bilgiler ilerleyen saatlerde acikliga kavusmus olacak. Turizm icin oldukca buyuk bir haber Yabanciya mulk satisi su an itibari ile ikinci bir emre kadar durduruldu.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yayınladığı bir genelgelye, Anayasa Mahkemesi’nin kararı gereği, yabancılara gayrimenkul satışının durdurulduğunu açıkladı. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 14.04.2008 tarihinde yayinladigi genelge ile yabancilarin Turkiyede ev, arsa, araz, villa ve her turlu konut ve isyeri satin alabilmesini engellemis oldu. Konu ile ilgili yayinlanan kanun haberin devaminda gorulebilir.

Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili iptal kararı yarın yürürlüğe girecek.
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Tapu Müdürlükleri’ne dün bir genelge gönderilerek yarından itibaren yabancılara gayrimenkul satışının yapılamayacağı belirtildi. Ancak yabancılar taşınmazlarını Türk vatandaşlarına satabilecekler.

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

 

Sayı     : B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/350-353.01/717                                           14/04/2008

Konu   :Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinin iptali

GENELGE  NO:    1657

          2008 / 7

TAPU VE KADASTRO……. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : a)-07.08.2003 tarih ve B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/1363-100/ 841-2003/9-1566 sayılı genelge.
b)-15.12.2004 tarih ve B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/1365-0/1126-2004/22-1593 sayılı genelge.
c)- 20.01.2006 tarih ve B.09.1.TKG.0.16.00.0.1/350-353/46/2006-1/1617 sayılı genelge.

Bilindiği üzere, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin, Ülkemizde taşınmaz tasarruflarına ilişkin talepleri, ilgi (c) genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmakta, işlemlerin sonucunda ise yabancı uyruklu alıcı veya satıcı adına bilgi formları düzenlenerek merkeze gönderilmektedir.

      Ancak, Anayasa Mahkemesinin 11/4/2007 tarihli ve 2006/35 E., 2007/48 K. sayılı kararıyla; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin ülkemizde taşınmaz ediniminin düzenlendiği 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesinin;

    — Birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü ile,

   — Yedinci fıkrasında yer alan “ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite” ibaresini iptal etmiş ve iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 16.01.2008 tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

      Bu itibarla;   iptal kararının yürürlüğe gireceği 16.04.2008 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin ülkemizde taşınmaz edinmeleriyle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapma çalışmaları devam ettiğinden;

      1-Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin 16.04.2008 tarihinden önce edindikleri taşınmazların T.C uyruklu kişilere satış taleplerinin karşılanması,

      2- Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin Türkiye’de taşınmaz edinme ve intikal taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar bekletilmesi,

      Diğer taraftan, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre kurulan şirketler ile “4112 sayılı Kanunla saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” ya da “5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olan kişiler, ilgi (c) genelgemiz kapsamında sayılan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinden olmadıklarından;

   – 4875 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren veya mülga 6224 sayılı Kanuna göre faaliyet izni almış yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine yönelik taleplerinin ilgi (a) genelge,

   – 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca, “4112 sayılı Kanunla saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” ile “5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olan kişilerin taşınmaz edinimine ilişin taleplerinin ise ilgi (b)genelge,

       Kapsamında değerlendirilmesi,

      Gerekmektedir.

      Bilgi edinilmesini ve bu genelgenin ivedilikle Bölgenize bağlı tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerine duyurularak genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasının teminini rica ederim.

Faruk Nafız ÖZAK
Bakan
DAĞITIM:
Gereği:
Bölge MüdürlükleriKaynak

Yorum yazabilirsiniz